CMR, nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás, ügyfél-tájékoztató

Tisztelt leendő Partnerünk!
Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek a nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) jellemzőit.

Alkusz cégünk, a BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. 1991 óta ténykedik a biztosítási piacon biztosítás-közvetítőként és tanácsadóként. Széleskörű gyakorlatot szereztünk a biztosítások, ezen belül a CMR biztosítások értékesítése, kiajánlása, és működtetése területén.

A biztosítási időszak, a kockázatviselés hatálya és tartama

A biztosítási időszak határozatlan időtartamú biztosítási szerződés esetén egy év, míg határozott időtartamú biztosítási szerződés esetén a szerződés teljes időtartama, a felek azonban egy éves biztosítási időszakban is megállapodhatnak.

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott és bekövetkezett, és legkésőbb a biztosítási szerződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak írásban bejelentett biztosítási eseményekre terjed ki.

A biztosító kockázatviselése akkor kezdődik, amikor a rakományt a fuvarozó átveszi, és abban az időpontban végződik, amikor a szállított árut a rendeltetési helyén átadják a címzettnek.

A biztosító kockázatviselése kiterjed az átmeneti várakozási időszak, valamint a kényszerátrakások alatt keletkezett károkra is. Ha a biztosítás időtartamába várakozási idő esik, akkor a biztosító kockázatviselése abban az esetben érvényes, ha a folyamatos várakozási idő nem hosszabb 96 egymást követő óránál. A járműnek másik szállítóeszközbe – roll-on/roll-of komphajóra vagy vasúti szerelvénybe – való berakása is várakozási időnek minősül.

A biztosító kockázatviselése a fuvarozási szerződés megszűnéséig tart. A biztosítás csak azon biztosítási eseményekre terjed ki, amelyek a biztosítási szerződés hatálya alatt következnek be.

A kockázatviselés területileg is behatárolt, hiszen a biztosítási szerződés hatálya külön megállapodás (záradék) hiányában nem terjed ki a Független Államok Közösségébe tartozó államok, valamint az ENSZ-közigazgatás alatt álló országok vagy országrészek területére irányuló, onnan érkező, illetve az e területeken történt és bekövetkezett károkra.

A díjszámítás és a díjfizetés

A biztosítási díjat a biztosított által közölt adatok alapján a biztosító biztosítási időszakonként, kockázatarányosan, egyedi elbírálással határozza meg.

A biztosított egy évre (tört időszak esetén a tört időszakra) előre egy összegben biztosítási díjat köteles fizetni a biztosító részére.

A biztosított minden naptári év február 20-áig közli a biztosítóval az előző évben ténylegesen kiszámlázott, nemzetközi fuvarozásból származó bruttó fuvardíjak összegét (díjalap). Ha a tényleges forgalom mértéke +/-5%-ot meghaladóan eltér a biztosítási díj meghatározásához a megadott forgalom mértékéhez képest, akkor a biztosító a tényleges forgalom alapján – a biztosítási díj számítása során alkalmazott módszerrel – ún. különbözeti díjat határoz meg.

A biztosítási összeg

Egy adott biztosítási esemény kapcsán a biztosító teljesítési kötelezettsége legfeljebb a károkozás időpontját magába foglaló biztosítási időszakra megkötött biztosítási szerződésben, illetve az annak alapján kiállított biztosítási kötvényben szerelvényenként, valamint biztosítási eseményenként és biztosítási időszakra meghatározott biztosítási összegekig terjed ki.

A biztosító kockázatviselése gépjárművenként és biztosítási eseményenként a fuvarozott szállítmányok tekintetében a szerződő választása alapján 50 000, 100 000, vagy 200 000 USD összegig áll fenn. Amennyiben a biztosított több fuvareszközzel rendelkezik, a biztosítottra vonatkozó, teljes biztosítási időszakra szóló kártérítési összeg abban az esetben sem haladhatja meg a 400 000 USD-t.

A biztosítási szolgáltatás, a teljesítés módja és ideje

A biztosító szolgáltatása az alábbi károkra és költségekre terjed ki:

A biztosított köteles a biztosítási eseményt a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb a káresemény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül írásban bejelenteni.

Az áru sérüléséről – ha az előrelátható kár a 300 000 forint összeget meghaladja – a gépkocsivezető azonnal köteles értesíteni a biztosítót.

A biztosító szolgáltatását az igény jogalapjának és összegszerűségének elbírálásához, valamint az összeg kifizetéséhez szükséges összes és az egyben utolsó adatnak, okmánynak dokumentumnak a kárrendezésre illetékes szervéhez való beérkezésétől számított 30 napon belül forintban nyújtja a károsult részére.

A biztosító – az önrészesedés figyelembevételével – biztosítási eseményként és biztosítási időszakonként a szerződésben meghatározott biztosítási összegekig (limitekig) téríti meg a károkat.

A felelősségbiztosítás alapján nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek:

Kiszolgáltatási késedelemnek minősül, ha az árut a megegyezés szerinti határidőn belül nem szolgáltatják ki, vagy ha ilyen megegyezés hiányában a fuvarozás tényleges időtartama – tekintettel az eset körülményeire és különösen részrakodások esetében a teljes rakomány képzéséhez rendes körülmények közötti szükséges időre – meghaladja a gondos fuvarozó részére megengedhető időtartamot.

Téves kiszolgáltatásnak minősül, ha az árut téves címre vagy téves címzettnek kézbesítik.

Ha a jelen szerződés tartama alatt a CMR-egyezmény rendelkezéseit a biztosítónak a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét meghaladó mértékben megváltoztatnák, a fuvarozóra ebből eredően háruló esetleges többletfelelősségre a szerződés hatálya nem terjed ki.

Az önrészesedés

A biztosított – minden egyes biztosítási esemény teljes kárösszegéből – maga viseli a szerződésben meghatározott mértékű önrészesedést.

Abban az esetben, ha a kárösszeg meghaladja a biztosítási eseményenkénti biztosítási összeget, akkor a biztosító szolgáltatása az önrészesedésnek a kárösszegből való levonása után legfeljebb a szerződésben meghatározott biztosítási eseményenkénti biztosítási összeghatárig terjed.

Az önrészesedés mértéke:

Jelen szerződési feltételek szerint az önrészesedés tekintetében

A biztosító visszakövetelési joga

A biztosító a károsultnak kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosított féltől, ha ez utóbbi vagy az a személy, akinek a magatartásáért a biztosított felelősséggel tartozik, a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul, jogellenesen okozta.

Jelen szerződés szempontjából súlyosan gondatlan károkozásnak minősül az, ha a biztosított vagy az, akinek a magatartásáért a biztosított felelősséggel tartozik:

A biztosítási szerződés megszűnése

A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződést bármelyik fél jogosult harmincnapos felmondási idővel a biztosítási időszak utolsó napjára felmondani.

A határozott időre kötött biztosítási szerződés a biztosítási tartam lejártával, a kötvényben a szerződés megszűnésének napjaként rögzített napon 24 óra 00 perckor szűnik meg.

A biztosítási díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltével a szerződés megszűnik, ha a szerződő a hátralékos díjat nem fizette meg, és a felek nem állapodtak meg díjhalasztásban, vagy a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.

A biztosítási szerződés megszűnik akkor is, ha a szerződő fél a biztosító módosító javaslatát nem fogadja el.

Az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervekről

Ha kérdése vagy panasza merül fel, forduljon bizalommal a szerződést kezelő igazgatóságok ügyfélszolgálataihoz, valamint a vezérigazgatóságon működő központi ügyfélszolgálati irodához (1054 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 52., levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf. 191), ahol készséggel állnak rendelkezésére.

Ha panaszára nem kapott kielégítő választ, valamint szolgáltatásunkkal továbbra sem elégedett, panaszát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez vagy a békéltető testületekhez terjesztheti elő vagy bírói utat vehet igénybe.

A biztosítási titokról

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) szerint biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő –, a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad.

A Bit. 157. §-a alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn:

A szerződésre a mindenkor hatályos általános forgalmi adó, társasági adó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai vonatkoznak. A biztosítási szerződésből származó igények a követelés esedékessé válásától számított egy év alatt évülnek el.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

Várjuk szíves megkeresésüket, hogy specialistáink a legkedvezőbb díjú, és feltételrendszerű CMR biztosítást ajánlhassák Önnek és vállalkozásának!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Balázs-Piri Emese
biztosítási tanácsadó

Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!