Közúti árufuvarozók, gépjárművezetőinek betegség, baleset, poggyász, jogvédelmi és jogsegély biztosítása

Közúti árufuvarozók, gépjárművezetőinek betegség, baleset, poggyász, jogvédelmi és jogsegély biztosítása

Segítség a bajban belföldön, külföldön gépjármű vezetőknek, ha kár éri őket. Baleseti halál, rokkantság, betegség, sürgősségi ellátás, poggyászkár, úti okmányok pótlása, jogvédelem, ügyvédi költség, óvadék, biztosíték, szakértő, segély, holttest szállítás, betegszállítás, beteg látogatás, koporsó költsége, készpénzsegély stb. ennek a gépkocsinként 2 főre vonatkozó biztosítási rendszerek.

A biztosító a biztosítási szerződés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a szerződésben felsorolt - külföldön felmerült káresemények kapcsán - alábbi segítségnyújtási és biztosítási szolgáltatásokat nyújtja:

2. Hogyan jön létre a biztosítási szerződés?

A biztosítás kizárólag azon személy(ek) részére köthető, aki(k) a szerzódéskötés időpontjában Magyarország területén tartózkodik. A szerződéskötés további feltétele a díj megfizetése. A Biztosító a Szerződő részére kötvényt állít ki és ezzel egyidejűleg a kötvényen szereplő gépjárművek vezetői részére plasztikkártyákat a Szerződő rendelkezésére bocsátja. Ezt megelőzően a termékhez tartózó ajánlati lapon a Szerződő aláírásával igazolja, hogy a Biztosító főbb adatairól és a biztosítási szerződés jellemzőiről szóló tájékoztatást megkapta.

3. Mikor lép életbe és meddig hatályos a biztosítás?

A biztosítás egy évre köthető, egyszeri kinntartózkodás időtartama nem haladhatja meg a 30 napot. A Biztosító kockázatviselése - kizárólag Magyarország területén kívül - legkorábban a díj megfizetését követően azonnal, vagy a Szerződő által meghatározott későbbi nap 0. órájakor kezdődik és az ezt követı 365 napig tart. A kockázatviselés kezdete a kötvény kiállításának keltétől számított maximum 180. nap lehet.

4. Ki a Szerződő ?

Szerződő az a személy, aki a Biztosított(ak) javára a biztosítási szerződést megköti, és a díjat megfizeti.

5. Ki lehet Biztosított?

Biztosított lehet valamennyi devizabelföldinek minősülő természetes személy, aki gépjárművezetés céljából külföldre utazik, és az ajánlaton valamint a kötvényen megjelölt gépjármű sofőrje, illetve a sofőrrel együtt utazó hivatalos kísérője. (Forintdíj fizetés ellenében Biztosított lehet az a devizakülföldi természetes személy, aki számára ezt a mindenkor érvényes devizajogszabályok lehetővé teszik.) Biztosított lehet a biztosítás hatálybalépésekor 60. életévét be nem töltött személy.

Ki nem lehet Biztosított?

Nem lehet biztosított a tartós külföldi szolgálatot teljesítő, külföldön tartósan munkát vállaló és vele kinttartózkodó családtagjai, az a devizakülföldi természetes személy, aki számára ezt a mindenkor érvényes devizajogszabályok nem teszik lehetővé. Amennyiben a szerződés e kikötései ellenére a felsoroltak valamelyikének javára megkötik a biztosítást, az érvénytelen, és a biztosítás díja visszajár.

6. Ki/k a kedvezményezett/ek ?

Kedvezményezettnek minősül/nek az(ok) a személy(ek), aki(ket) a Szerződő a Biztosított írásbeli hozzájárulásával megjelöl, és a szerződés szerint ebben a minőségben - a 11. pontban foglaltak szerint - a Biztosító szolgáltatására jogosult(ak). A Kedvezményezett személye a biztosítás tartama alatt a Szerződő és a Biztosított Biztosítóhoz intézett, egybehangzó írásbeli nyilatkozatával bármikor megváltoztatható.

7. Mi a biztosítás területi hatálya?

A biztosítás Magyarország kivételével a világ összes országára érvényes.

Várjuk szíves megkeresését!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Balázs-Piri Emese
biztosítási tanácsadó

Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!