Szállítmányozói felelősségbiztosítás, részletes módozati leírás

Tisztelt leendő Partnerünk!
Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek a szállítmányozói biztosítás jellemzőit, szabályzatát

Alkusz cégünk, a BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. 1991 óta ténykedik a biztosítási piacon biztosítás-közvetítőként és tanácsadóként. Széleskörű gyakorlatot szereztünk a biztosítások, ezen belül a szállítmányozói biztosítás értékesítése, kiajánlása, és működtetése területén.

1. A biztosítás tárgya

A biztosító vállalja, hogy biztosítási díj megfizetése ellenében, a jelen szabályzatban meghatározott feltételek mellett a biztosított helyett , megfizeti a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést (tényleges kárt), amelyekért a biztosított a magyar jogszabályok alapján és a Magyar Szállítmányozók Szövetsége (MSZLSZSZ) által elfogadott Magyar Általános Szállítmányozási Feltételekben (MÁSZF 2003) meghatározott terjedelemben szállítmányozói tevékenysége következtében megbízóival szemben felelősséggel tartozik.

2. A biztosított

Jelen szabályzat szerint biztosított a kötvényben megjelölt, szállítmányozói tevékenységet folytató

aki/amely a MSZLSZSZ tagja és szállítmányozói tevékenységét a MÁSZF 2003 alkalmazásával végzi.

3. A biztosítási esemény

Jelen szabályzat szerint biztosítási esemény a biztosítottnak, vagy az alkalmazásában illetve vele megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személynek a szállítmányozásra vonatkozó szakmai szabályok megszegésével előidézett olyan károkozása, amelyért a biztosítottat a magyar jog szabályai szerint szállítmányozói minőségében kártérítési kötelezettség terheli.

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosítottnak a szerződés hatálya alatt, de legkésőbb a szerződés megszűnését követő egy éven belül bejelentett károkra terjed ki. Az egyazon károkozói magatartásból és okból eredő, egy időben és helyen bekövetkező károk egy biztosítási eseménynek minősülnek.

4. A biztosítási szerződés létrejötte, hatálybalépése, területi és időbeni hatálya, valamint a szerződés megszűnése

A szerződés létrejöttére a Ptk. 537.§ és 538.§-ban foglaltak az irányadóak. A biztosítónak jogában áll a szerződő (biztosított) ajánlatát az annak beérkezését követő 15 napon belül indoklás nélkül elutasítani. A biztosítási szerződés az ajánlatban kockázatviselés kezdeteként megadott nap nulladik órájával lép hatályba, amennyiben a szerződő (biztosított) az első díjat, illetőleg az egyszeri díjat a biztosító számlájára vagy pénztárába befizette feltéve, hogy a szerződés utólag létrejön vagy létrejött. Ha a szerződő az első díjat a biztosító képviselőjének fizette, akkor a díjat legkésőbb a fizetés napjától számított negyedik napon a biztosító számlájára, illetőleg pénztárába beérkezettnek kell tekinteni. A biztosító a kötvényben meghatározott feltételek mellett fedezetet nyújt a Magyarországon, valamint az Európa területén vagy az egész világon bekövetkező károkra.

A szerződés határozatlan időtartamú, hatályban marad mindaddig, amíg azt a felek valamelyike szerződésszerűen fel nem mondja. A szerződést a felek a biztosítási időszak végére írásban mondhatják fel. A felmondási idő harminc nap.

A biztosítási időszak a kockázatviselés kezdetétől számított egy év, a biztosítási évforduló a szerződés létrejöttének napja.

Díj nem fizetés esetén a szerződés az első díj esedékességétől számított harmincadik nap – folytatólagos díj esetén a hatvanadik nap – elteltével megszűnik, ha addig a hátralékos díjat nem fizették meg, és a szerződő (biztosított) halasztást sem kapott, illetőleg a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.

5. A biztosítási díj megállapítása és a díjfizetés módja

A biztosító a biztosított szállítmányozási tevékenységéből származó éves tervezett bruttó árbevétele alapján éves előzetes díjat (minimumdíj) határoz meg, amelynek arányos része a kötvényben rögzített díjfizetési ütemben (és módon) fizetendő.

Az elszámolás alapját a biztosított által a díjfizetési ütemhez igazodó időszakonként bejelentett tényleges bruttó árbevétel adata képezi, mely alapján a biztosító az előzetesen befizetett és a tényleges forgalom utáni árbevétel szerint kiszámolt díj különbözetére jogosult. A biztosított a biztosító kérésére hitelt érdemlően köteles a bejelentett adatokat igazolni.

6. A kockázatviselés köre

A jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett a biztosító a biztosítottal szemben kizárólag a szállítmányozási tevékenységével összefüggésben támasztott, megalapozott kártérítési igényeket téríti meg. A biztosító kockázatvállalása az alábbi tevékenységre terjed ki:

Amennyiben a szállítmányozó fuvarozóként felel, felelősségét a hatályos Ptk., és az adott fuvarozási ágra vonatkozó, hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok illetve egyezmények határozzák meg, melyek alatt az alább felsoroltak értendők:

A biztosító kockázatviselése kiterjed a biztosítási összeg keretén belül az azonnali kárelhárítás és kárenyhítés, a kármegállapítás és kárszámítás szükségszerűen felmerülő igazolt és indokolt közvetlen költségeire, továbbá a biztosított jogi képviseletével kapcsolatban felmerült peres és peren kívüli költségekre, amennyiben ezek a szerződés hatálya alá tartozó káreseménynyel kapcsolatban merültek fel.

7. A biztosítási összeg és önrészesedés

A káreseményenkénti, valamint az éves biztosítási összeg a kötvényben megjelölésre kerül, amely a biztosító kártérítési kötelezettségének felső határát jelenti.

A kötvényben feltüntetett önrészesedés a kártérítés összegéből levonásra kerül.

8. Kizárt kockázatok

A biztosító kockázatviselése nem terjed ki:

9. A felek együttműködési kötelezettsége

A szerződő feleket a Ptk-ban meghatározott együttműködési kötelezettség terheli.

A szerződő (biztosított) közlési kötelezettsége keretében az ajánlat átadásával egy időben a valóságnak megfelelően köteles válaszolni a biztosítónak azokra – a biztosítás elvállalása szempontjából lényeges – kérdéseire, amelyeket ismert vagy ismernie kellett.

A szerződő (biztosított) változás-bejelentési kötelezettsége keretében köteles a szerződéskötés után a kockázati viszonyokban bekövetkező lényeges változásokról, – de minimum azokról, amelyekre az ajánlat, illetve a kötvény adatot tartalmaz – nyolc napon belül írásban értesíteni a biztosítót; különösen akkor, ha a szerződés megkötésekor a biztosító rendelkezésére bocsátott adatokban, okiratokban változás állt be.

A közlési illetve változás-bejelentési kötelezettség megsértése esetében a biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve ha a biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében.

A biztosított köteles az ellene indított peres eljárásról a biztosítót értesíteni. A biztosító a biztosított kérésére jogosult beavatkozni.

10. Kármegelőzés, kárenyhítés, kárbejelentés, kárrendezés és a biztosító szolgáltatása

A biztosított köteles a kárt tőle telhetően megelőzni és enyhíteni. Ennek keretében különösen köteles:

A kárenyhítés költségei akkor is a biztosítót terhelik, ha a kárenyhítés nem vezetett eredményre.

A biztosított köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított öt munkanapon belül írásban értesíteni a biztosítót abban az esetben, amikor hozzá kártérítési igénybejelentés érkezik.

A biztosító a káresemény bejelentését követően a lehető legrövidebb időn belül köteles a kár nyilvántartásba vételét a biztosított felé visszaigazolni, valamint a kért intézkedésekről a biztosítottat tájékoztatni, illetve a kár elbíráláshoz szükséges benyújtandó okmányok listáját közölni.

A biztosított köteles a káreseményhez kapcsolódó, a kár elbírálásához szükséges valamennyi bekért okmányt és dokumentumot a biztosító rendelkezésére bocsátani, a szükséges felvilágosításokat a biztosító részére megadni, és lehetővé tenni azok tartalmának ellenőrzését.

Amennyiben fenti tájékoztatási kötelezettségek nem teljesítése esetén a káresemény lényeges körülményei kideríthetetlenné válnak, a biztosító kártérítési kötelezettsége nem áll be.

A biztosított felelősségének megállapítása esetén, a kárigény elbírálását követően a biztosító szolgáltatása a kért okmányok benyújtásától számított 30 napon belül esedékes.

A kártérítés összegét a biztosító közvetlenül a károsultnak folyósítja. A biztosított csak annyiban követelheti, hogy a biztosító az ő kezéhez fizessen, amennyiben a károsult követelését ő egyenlítette ki.

Biztosító csak akkor köteles biztosított részére teljesíteni, ha a biztosított jelzi ez irányú igényét, és hitelt érdemlő módon bizonyítja a károsulti követelés kiegyenlítését. Ebben az esetben a biztosító szolgáltatása esedékességének 30 napos határideje ezen okmány beérkezésétől veszi kezdetét.

A biztosított és a károsult egyezsége a biztosítóval szemben csak akkor hatályos, ha azt a biztosító tudomásul vette, a biztosított bírósági marasztalása pedig csak akkor, ha a biztosító a perben részt vett, a biztosított képviseletéről gondoskodott, vagy ezekről lemondott.

A kártérítés forintban (HUF) történik, kivéve, ha a kár devizában merült fel, és a kártérítésre jogosult devizakülföldi.

Amennyiben a biztosító a kárigényt elutasítja, köteles azt a biztosítottal írásban közölni, valamint a biztosított által benyújtott eredeti okmányokat hiánytalanul visszajuttatni.

11. Kár esetén benyújtandó iratok

12. A biztosító visszkereseti joga

A biztosítót a károsulttal szemben a biztosított szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása sem mentesíti. A szándékos károkozás, továbbá a súlyos gondatlanságnak a jelen szerződésben megállapított eseteiben azonban követelheti a biztosítottól a kifizetett biztosítási összeg megtérítését, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás nem volt jogellenes.

Súlyosan gondatlan magatartásnak minősül, ha:

13. Adatvédelem és biztosítási titok

A biztosító bármely tudomására jutott és rendelkezésére bocsátott személyes adatot vagy információt biztosítási titokként kezel, és harmadik személynek csak az érintett hozzájárulásával adja ki. Ilyen hozzájárulás nélkül ezen adatok csakis a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. tv. 97.§-ban az ott tételesen felsorolt szerveknek és feltételek mellett adhatók ki.

14. Általános rendelkezések

A jognyilatkozatok érvényessége: A jognyilatkozatok csak írásban érvényesek. A szerződő (biztosított) nyilatkozata csak akkor hatályos, ha az a biztosító valamely szervezeti egységének jut tudomására. A biztosítottal történő kapcsolattartás az általa a szerződésben megjelölt címen történik. Névre szóló címzés hiánya – az előbbiek betartása mellett – a nyilatkozat érvényességét nem érinti.

Elévülés: A biztosítási szerződésből eredő igények elévülése egy év, amelyet a kárigény biztosítottnak történt bejelentésétől kell számítani. A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított elleni követelés a biztosítotthoz történt bejelentéskor elévült.

Várjuk szíves megkeresésüket, hogy specialistáink a legkedvezőbb díjú, és feltételrendszerű szállítmányozói felelősségbiztosítást ajánlhassák Önnek és vállalkozásának!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Balázs-Piri Emese
biztosítási tanácsadó

Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!