CMR, nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás, ügyfél-tájékoztató

Tisztelt leendő Partnerünk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek a nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (CMR) jellemzőit.

Alkusz cégünk, a BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. 1991 óta ténykedik a biztosítási piacon biztosítás-közvetítőként és tanácsadóként. Széleskörű gyakorlatot szereztünk a biztosítások, ezen belül a CMR biztosítások értékesítése, kiajánlása, és működtetése területén.

A biztosítási időszak, a kockázatviselés hatálya és tartama

A biztosítási időszak határozatlan időtartamú biztosítási szerződés esetén egy év, míg határozott időtartamú biztosítási szerződés esetén a szerződés teljes időtartama, a felek azonban egy éves biztosítási időszakban is megállapodhatnak.

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott és bekövetkezett, és legkésőbb a biztosítási szerződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosítónak írásban bejelentett biztosítási eseményekre terjed ki.

A biztosító kockázatviselése akkor kezdődik, amikor a rakományt a fuvarozó átveszi, és abban az időpontban végződik, amikor a szállított árut a rendeltetési helyén átadják a címzettnek.

A biztosító kockázatviselése kiterjed az átmeneti várakozási időszak, valamint a kényszerátrakások alatt keletkezett károkra is. Ha a biztosítás időtartamába várakozási idő esik, akkor a biztosító kockázatviselése abban az esetben érvényes, ha a folyamatos várakozási idő nem hosszabb 96 egymást követő óránál. A járműnek másik szállítóeszközbe – roll-on/roll-of komphajóra vagy vasúti szerelvénybe – való berakása is várakozási időnek minősül.

A biztosító kockázatviselése a fuvarozási szerződés megszűnéséig tart. A biztosítás csak azon biztosítási eseményekre terjed ki, amelyek a biztosítási szerződés hatálya alatt következnek be.

A kockázatviselés területileg is behatárolt, hiszen a biztosítási szerződés hatálya külön megállapodás (záradék) hiányában nem terjed ki a Független Államok Közösségébe tartozó államok, valamint az ENSZ-közigazgatás alatt álló országok vagy országrészek területére irányuló, onnan érkező, illetve az e területeken történt és bekövetkezett károkra.

A díjszámítás és a díjfizetés

A biztosítási díjat a biztosított által közölt adatok alapján a biztosító biztosítási időszakonként, kockázatarányosan, egyedi elbírálással határozza meg.

A biztosított egy évre (tört időszak esetén a tört időszakra) előre egy összegben biztosítási díjat köteles fizetni a biztosító részére.

A biztosított minden naptári év február 20-áig közli a biztosítóval az előző évben ténylegesen kiszámlázott, nemzetközi fuvarozásból származó bruttó fuvardíjak összegét (díjalap). Ha a tényleges forgalom mértéke +/-5%-ot meghaladóan eltér a biztosítási díj meghatározásához a megadott forgalom mértékéhez képest, akkor a biztosító a tényleges forgalom alapján – a biztosítási díj számítása során alkalmazott módszerrel – ún. különbözeti díjat határoz meg.

A biztosítási összeg

Egy adott biztosítási esemény kapcsán a biztosító teljesítési kötelezettsége legfeljebb a károkozás időpontját magába foglaló biztosítási időszakra megkötött biztosítási szerződésben, illetve az annak alapján kiállított biztosítási kötvényben szerelvényenként, valamint biztosítási eseményenként és biztosítási időszakra meghatározott biztosítási összegekig terjed ki.

A biztosító kockázatviselése gépjárművenként és biztosítási eseményenként a fuvarozott szállítmányok tekintetében a szerződő választása alapján 50 000, 100 000, vagy 200 000 USD összegig áll fenn. Amennyiben a biztosított több fuvareszközzel rendelkezik, a biztosítottra vonatkozó, teljes biztosítási időszakra szóló kártérítési összeg abban az esetben sem haladhatja meg a 400 000 USD-t.

A biztosítási szolgáltatás, a teljesítés módja és ideje

A biztosító szolgáltatása az alábbi károkra és költségekre terjed ki:

 • rakománykárokra, melyeknek összege a fuvarozott küldemény minden bruttó kg-ja után maximum 8,33 SDR (Special Drawing Rights – speciális átváltási árfolyam, amelyet az USD-hoz viszonyítva állapítanak meg), ez azonos a CMR-egyezményt kiegészítő 1978. évi protokoll előírásaival,
 • a kárenyhítés költségeire.

A biztosított köteles a biztosítási eseményt a biztosítónak haladéktalanul, de legkésőbb a káresemény bekövetkezését követő 5 munkanapon belül írásban bejelenteni.

Az áru sérüléséről – ha az előrelátható kár a 300 000 forint összeget meghaladja – a gépkocsivezető azonnal köteles értesíteni a biztosítót.

A biztosító szolgáltatását az igény jogalapjának és összegszerűségének elbírálásához, valamint az összeg kifizetéséhez szükséges összes és az egyben utolsó adatnak, okmánynak dokumentumnak a kárrendezésre illetékes szervéhez való beérkezésétől számított 30 napon belül forintban nyújtja a károsult részére.

A biztosító – az önrészesedés figyelembevételével – biztosítási eseményként és biztosítási időszakonként a szerződésben meghatározott biztosítási összegekig (limitekig) téríti meg a károkat.

A felelősségbiztosítás alapján nem téríti meg a biztosító azokat a károkat, amelyek:

 • a) az átköltöztetési ingóságok fuvarozásával,
 • b) hullák fuvarozásával kapcsolatban vagy
 • c) a nemzetközi postaegyezmények rendelkezései alapján végzett fuvarokkal kapcsolatban keletkeznek; továbbá:
 • d) az áru kezelése, felrakása, elhelyezése vagy lerakása következtében keletkeznek, ha azt a feladó vagy a címzett, illetve a feladó vagy a címzett nevében eljáró személyek végzik,
 • e) az áru természetes tulajdonságai – kopás, természetes zsugorodás, megromlás, kiszáradás, oxidáció, korrózió, csorgás -, továbbá férgek és rágcsálók közrehatása, valamint az áru színét, szerkezetét vagy ízét befolyásoló kipárolgás, rendes apadás, mindenfajta váladék és hőmérséklet-különbség által részleges vagy teljes elveszés, illetve megsemmisülés következtében keletkeznek,
 • f) élő állatok szállításából erednek,
 • g) a kiszolgáltatás késedelméből származnak,
 • h) téves kiszolgáltatásból erednek,
 • i) a jármű hiányos és/vagy helytelen karbantartása, nem megfelelő üzembiztonsága és közlekedésre való alkalmatlansága miatt következnek be,
 • j) a jármű hatóságilag engedélyezett raksúlyának túllépéséből, illetve az előírt méretkorlátozások be nem tartásából erednek,
 • k) a nukleáris robbanás, radioaktív sugárzás, vagy szennyeződés miatt következnek be,
 • l) bármilyen természetű háborús cselekmény vagy intézkedés következményeként keletkeznek, különösen: harci eszköz, hadianyag, elhagyott aknák, torpedók, bombák okozta sérülés, továbbá, forradalom, polgárháború, zendülés, lázadás, ezekből eredő zavargások, hadviselő hatalom által vagy ellene okozott ellenséges akció, elfogás, lefoglalás, letartóztatás, visszatartás, őrizetbe vétel, elkobzás, bitorlás, valamint rombolás, sztrájk, munkáskizárás, szabotázs, népfelkelés, terrorizmus és politikai indítékú cselekmények miatti károk, valamint a fenti cselekményekkel kapcsolatban kezdeményezett biztonsági intézkedések és ezek költségei,
 • m)nemesfémekkel – mint arany, platina, ezüst, ékszerek -, drágakövekkel, készpénzzel, bármiféle értékpapírral, műtárgyakkal, festményekkel és régiségekkel kapcsolatban keletkeznek;
 • n) gépjárművek szállításával kapcsolatban keletkeztek,
 • o) az elmaradt haszon vagy a piacvesztés címén érvényesített károkból erednek,
 • p) nem vagyoni igényeknek minősülnek,
 • q) a gyúlékony, robbanásveszélyes vagy szennyező áruk (olaj, üzemanyag, vegyi anyagok stb.) okozta közvetett károk elhárításának és enyhítésének költségéből származnak, valamint az ilyen szennyezésekkel kapcsolatos jogszabályi előírások alapján kivetett bírság(ok) címén keletkeznek.

Kiszolgáltatási késedelemnek minősül, ha az árut a megegyezés szerinti határidőn belül nem szolgáltatják ki, vagy ha ilyen megegyezés hiányában a fuvarozás tényleges időtartama – tekintettel az eset körülményeire és különösen részrakodások esetében a teljes rakomány képzéséhez rendes körülmények közötti szükséges időre – meghaladja a gondos fuvarozó részére megengedhető időtartamot.

Téves kiszolgáltatásnak minősül, ha az árut téves címre vagy téves címzettnek kézbesítik.

Ha a jelen szerződés tartama alatt a CMR-egyezmény rendelkezéseit a biztosítónak a jelen szerződésben vállalt kötelezettségét meghaladó mértékben megváltoztatnák, a fuvarozóra ebből eredően háruló esetleges többletfelelősségre a szerződés hatálya nem terjed ki.

Az önrészesedés

A biztosított – minden egyes biztosítási esemény teljes kárösszegéből – maga viseli a szerződésben meghatározott mértékű önrészesedést.

Abban az esetben, ha a kárösszeg meghaladja a biztosítási eseményenkénti biztosítási összeget, akkor a biztosító szolgáltatása az önrészesedésnek a kárösszegből való levonása után legfeljebb a szerződésben meghatározott biztosítási eseményenkénti biztosítási összeghatárig terjed.

Az önrészesedés mértéke:

 • az elektronikai cikkeknek a járművel együtt történő ellopása, illetve nyitott vagy ponyvás járműről történő eltulajdonítása esetén, továbbá az őrizetlenül hagyott fuvareszköz ellopása, feltörése vagy a ponyva kivágása esetén az önrész mértéke a keletkezett kár 25%-a, de minimum 100 000 Ft,
 • általános önrész mértéke – minden olyan káresemény esetén, amelyre nem az előző bekezdésben feltüntetett kártípusok miatti önrészt kell számolni – a kár 10%-a, de minimum 50 000 forint.

Jelen szerződési feltételek szerint az önrészesedés tekintetében

 • elektronikai árunak tekintendők a kép- és hangátvételre, azok továbbítására, lejátszására vagy rögzítésére képes híradástechnikai eszközök és tartozékaik, többek között: televízió, műholdvevő bel-és kültéri egysége, rádió, telefon, mobiltelefon és tartozékai, hanglemez-és audio CD-lejátszó, képlemezjátszó, DVD, lakáshangosító, videó, fényképezőgép, számítógép, laptop, vetítő, fénymásoló, audio-, videó- és mágnesszalagok, audio és videó CD-k, bakelitlemezek,
 • munkagépnek minősül a villamos vagy gépi erővel működő munkaeszköz.
A biztosító visszakövetelési joga

A biztosító a károsultnak kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosított féltől, ha ez utóbbi vagy az a személy, akinek a magatartásáért a biztosított felelősséggel tartozik, a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul, jogellenesen okozta.

Jelen szerződés szempontjából súlyosan gondatlan károkozásnak minősül az, ha a biztosított vagy az, akinek a magatartásáért a biztosított felelősséggel tartozik:

 • a fuvarozást a számára kötelezően előírt hatósági engedélyek nélkül vagy érvénytelen engedély birtokában végezte,
 • a fuvarozást alkoholos állapotban vagy bódulatot keltő szerek hatása alatt, vagy ezen állapottal összefüggésben végezte,
 • ha a fuvarozó a károkozó magatartás észlelését követően a kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettségét az erre vonatkozó szabályok megsértésével megszegte, és a kár, illetve annak egy része a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettség szabályszerű teljesítésével megelőzhető lett volna. Ebben az esetben a mulasztással vagy kötelezettségszegéssel okozott kár vagy kárrész megtérítésére a biztosított köteles,
 • ha a fuvarozó a kárt a szükséges intézkedések elmulasztásával okozta, és a kár bekövetkezte előtt a szükséges intézkedéseket annak ellenére sem tette meg, hogy a biztosító vagy harmadik személy a káresemény bekövetkezésének veszélyére írásban figyelmeztette, és a levélben foglalt indokok alapján az adott helyzetben elvárható lett volna a szükséges intézkedések megtétele,
 • ha a fuvarozást a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásával végezte, és a kár ezzel összefüggésben keletkezett.
  Ezen pont alkalmazásában:

  • alkoholos állapotnak tekintendő a 0,00 ezreléket meghaladó véralkoholszint,
  • a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásának minősül az áruszállításra, árurögzítésre vonatkozó előírások megszegése.
A biztosítási szerződés megszűnése

A határozatlan időtartamra kötött biztosítási szerződést bármelyik fél jogosult harmincnapos felmondási idővel a biztosítási időszak utolsó napjára felmondani.

A határozott időre kötött biztosítási szerződés a biztosítási tartam lejártával, a kötvényben a szerződés megszűnésének napjaként rögzített napon 24 óra 00 perckor szűnik meg.

A biztosítási díj esedékességétől számított harmincadik nap elteltével a szerződés megszűnik, ha a szerződő a hátralékos díjat nem fizette meg, és a felek nem állapodtak meg díjhalasztásban, vagy a biztosító a díjkövetelést bírósági úton nem érvényesítette.

A biztosítási szerződés megszűnik akkor is, ha a szerződő fél a biztosító módosító javaslatát nem fogadja el.

Az esetleges fogyasztói panaszokkal foglalkozó szervekről

Ha kérdése vagy panasza merül fel, forduljon bizalommal a szerződést kezelő igazgatóságok ügyfélszolgálataihoz, valamint a vezérigazgatóságon működő központi ügyfélszolgálati irodához (1054 Budapest, Bajcsy- Zsilinszky út 52., levelezési címünk: 1368 Budapest, Pf. 191), ahol készséggel állnak rendelkezésére.

Ha panaszára nem kapott kielégítő választ, valamint szolgáltatásunkkal továbbra sem elégedett, panaszát a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.), a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőséghez vagy a békéltető testületekhez terjesztheti elő vagy bírói utat vehet igénybe.

A biztosítási titokról

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) szerint biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő –, a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad.

A Bit. 157. §-a alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn:

 • a feladatkörében eljáró Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével;
 • a folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel;
 • a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresés kapcsán a nyomozó hatósággal;
 • a büntetőügyben, polgári ügyben, valamint a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval;
 • a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel;
 • adóügyben az adóhatósággal;
 • a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal;
 • ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet kábítószer- kereskedelemmel, terrorizmussal, illegális fegyverkereskedelemmel vagy a pénzmosás bűncselekményével van összefüggésben – a nyomozó hatósággal és a polgári nemzetbiztonsági szolgálattal;
 • a versenyfelügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal;
 • a feladatkörében eljáró gyámhatósággal;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt egészségügyi hatósággal,
 • a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ gyűjtésre felhatalmazott szervvel;
 • a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal;
 • a Bit.-ben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezető Hivatallal;
 • az állományátruházás keretében átadott biztosítási szerződésállomány tekintetében az átvevő biztosítóval;
 • a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatokra vonatkozóan a kártalanítási számlát kezelő szervezettel, az információs központtal, a kártalanítási szervezettel és a kárrendezési megbízottal;
 • a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzővel;
 • az Európai Közösséget létrehozó szerződés 60. cikke alapján elfogadott rendeletek vagy határozatok, illetve az Európai Uniót létrehozó szerződés 15. cikke alapján elfogadott közös álláspontok alapján, az abban foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a Pénzügyminisztériummal;
 • a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából személyes adatnak nem minősülő adatok átadása kapcsán a Pénzügyminisztériummal szemben.

A szerződésre a mindenkor hatályos általános forgalmi adó, társasági adó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai vonatkoznak. A biztosítási szerződésből származó igények a követelés esedékessé válásától számított egy év alatt évülnek el.

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai az irányadók.

Várjuk szíves megkeresésüket, hogy specialistáink a legkedvezőbb díjú, és feltételrendszerű CMR biztosítást ajánlhassák Önnek és vállalkozásának!